Cwricwlwm i Gymru ~ Curriculum for Wales

Mae addysg yng Nghymru yn newid

Mae’r byd yn newid ac mae angen syniadau newydd a defnydd creadigol o dechnoleg. Er mwyn mynd i’r afael â’r heriau hyn, mae Llywodraeth Cymru eisiau gwneud yn si?r bod gan eich plentyn y wybodaeth, y sgiliau a’r profiadau y bydd eu hangen arnyn nhw i wneud y gorau o fywyd. Mae athrawon ac arbenigwyr addysg o bob cwr o Gymru wedi bod yn cydweithio i ddatblygu Cwricwlwm i Gymru.

Gweler y ddolen isod am fwy o wybodaeth

Canllaw i'r Cwricwlwm newydd i Gymru

 

Education in Wales is changing

The world is changing and we need new ideas and creative use of technology. To address these challenges, the Welsh Government wants to make sure that your child has the knowledge, skills and experiences they’ll need to make the most of life. Teachers and education experts from across Wales have been working together to develop the Curriculum for Wales. 

Please see the link below for more information

A guide to the new Curriculum for Wales

Student Login

STAFF LOGIN
PARENT LOGIN
SCHOOL BLOGS