IMG_3358.JPG
IMG_3386.JPG
IMG_3184.JPG
IMG_3406.JPG
IMG_3378.JPG
IMG_3441.JPG
IMG_3579.JPG
IMG_3506.JPG
IMG_5297.JPG
heart

'Byw, Ddysgu a Thyfu yng Nghariad Crist'

'Living, Learning and Growing in Christ's Love'

News Flash!

: Walk for Autism, by Miss Lloyd-Williams

Croeso... Welcome...

i Wefan Ysgol Gatholig Santes Fair

to Saint Mary's Catholic School Website

 

Croeso cynnes iawn i'n hysgol. Yn Ysgol Gatholig Santes Fair, mae Crist yn ganolbwynt i popeth rydyn ni gredu a phopeth rydyn ni'n ei wneud. Ein nod yw hyrwyddo  bywyd Cristnogol trwy addysg lle mae ffydd, diwylliant a bywyd yn uno, gan greu cymuned yn seiliedig ar werthoedd yr Efengyl sef cariad, gofal a pharch.

 

Mae'r cytgord hwn yng nghymuned Gatholig ein hysgol yn ffurfio'r sylfaen lle bydd ein plant yn datblygu'r gwerthoedd, y cymhelliant a'r argyhoeddiad moesol a fydd yn eu galluogi i weithredu'n ddoeth a gwneud dewisiadau cadarn mewn bywyd.

 

Ein nod yw darparu addysg gynhwysfawr, gydlynol ac o ansawdd uchel i bob plentyn trwy gynnig cwricwlwm eang, amrywiol, gwahaniaethol a pherthnasol, ynghyd â datblygu eu gwerthfawrogiad a'u dealltwriaeth o dreftadaeth ddiwylliannol, iaith, llenyddiaeth a hanes Cymru.

 

Rydyn ni'n addysgu'r ffydd Gatholig trwy'r Rhaglen Grefyddol Gatholig Genedlaethol, ‘Come and See’, ac mae ein ffydd yn treiddio trwy gwricwlwm a bywyd yr ysgol gyfan. Credwn fod addysg yn bartneriaeth rhwng rhieni, yr ysgol, y plwyf a'r gymuned ehangach, ac rydym bob amser yn ceisio sefydlu perthynas waith agored er budd ein plant i gyd. Edrychwn ymlaen at eich gweld.

 

A very warm welcome to our school.  At St Mary’s Catholic School, we place Christ at the centre of all that we are and all that we do. We aim to promote the fullness of Christian life through an education in which faith, culture and life arebrought into harmony, creating a community based on the Gospel values of love, care and respect.

This harmony within our Catholic school community forms the basis on which our children will develop the values, the motivation and moral conviction that will enable them to act wisely and make sound choices in life.

We aim to provide a comprehensive, coherent and high quality education for every child by offering a wide, varied, differentiated and relevant curriculum, as well as developing their appreciation and understanding of the Welsh cultural heritage, language, literature and history.

We teach the Catholic faith through the National Catholic Religious Programme, Come and See, and our faith permeates the whole curriculum and life of the school. We believe that education is a partnership between parents, the school, the parish and the wider community, and we seek always to establish an open working relationship for the good of all our children. We look forward to seeing you.

 

Mr Richard Jones

Pennaeth ~ Headteacher

 

Our Latest Tweets

Healthy Schools Logo
Eco Schools Logo
Eco Schools Logo

St Mary's Catholic Primary School, Longford Road, Holyhead, Anglesey LL651TR

Mr Richard Jones

Tel: 01407 763176 Email: [email protected]

Student Login

STAFF LOGIN
PARENT LOGIN
SCHOOL BLOGS