Recycling Scheme ~ Eco Club

Neges gan ein Clwb Eco

Mae’r Pab Francis wedi ysgrifennu llythyr at bob un ohonom. Ynddo mae’n dweud

“Y ddaear yw rhodd Duw i ni. Mae'n llawn harddwch a rhyfeddod ac mae'n perthyn i bawb. Ond yr hyn a welwn heddiw yw fod ein cartref cyffredin wedi cael ei anafu a'i gam-drin... Ni allwn barhau fel hyn. Gallwn ni newid a gallwn ni gychwyn o’r newydd”.

Rydyn ni'n gwybod mai newid hinsawdd yw un o'r heriau mwyaf sy'n ein wynebu heddiw. Mae'n effeithio arnom i gyd. Rydym ni yn Santes Fair eisiau newid.

Un o'r newidiadau hynny yw ein bod, yn ystod y misoedd diwethaf, wedi llwyddo i gasglu pecynnau creision gwag amser cinio a'u hanfon i ffwrdd i gael eu hailgylchu. Rydym yn gweithio'n galed i helpu ein planed ac, ar yr un pryd, yn helpu i godi arian mawr ei angen ar gyfer ein hysgol! Cofiwch ymuno â ni ar ein brwydr i leihau tirlenwi drwy gasglu eich pacedi creision gwag gartref (heb eu plygu) a'u hanfon atom. Cofiwch, po fwyaf o fagiau rydyn ni’n eu casglu, y mwyaf o arian y gallwn ni ei godi hefyd.Beth am ofyn i aelodau’r teulu a chyfeillion ymunno a’r cyfle gwych hwn i helpu i ofalu am ein cartref cyffredin. Gyda'n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth. Diolch.

A message from our Eco Club

Pope Francis has written a letter to each and every one of us. In it he says

"The Earth is God's gift to us. It is full of beauty and wonder and it belongs to everyone. But what we see today is that our common home has never been so hurt and mistreated...We cannot continue like this. We can change and we can make a new start"

We know that climate change is one of the biggest challenges we face today. It affects us all. We at St. Mary's want to make a change.

One of those changes has been that, in recent months, we have been successfully collecting empty crisp packets at lunch times and sending them away to be recycled. We are working hard to help our planet and, at the same time, helping to raise much needed funds for our school! Please join us on our mission to cut down on landfill by collecting your empty crisp packets at home (unfolded) and sending them in to us. Remember, the more bags we collect the more money we can raise too so why not also ask family members and friends to jump on board this fantastic opportunity in helping to care for our common home. Together we can make a difference. Thank you.

Student Login

STAFF LOGIN
PARENT LOGIN
SCHOOL BLOGS